Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.info@bs-opbouw.nl
OUDERBIJDRAGE

De ouderbijdrage ( 40,) wordt gend in twee termijnen van 20,. Aan het begin van het schooljaar en in januari ontvangt u daarvoor een brief. U kunt de ouderbijdrage betalen:
  • Via een bank- of giro-overschrijving of elektronisch naar giro 5365080 t.n.v. Ouderraad saltoschool de opbouw, Eindhoven Bij omschrijving/mededelingen vermelden: naam van het kind en leerjaar.
  • Door het geld contant te overhandigen aan n van de onderwijsgevenden in een gesloten envelop met vermelding van de naam van het kind en het leerjaar. U ontvangt dan een kwitantie. Het geld wordt door de school overgedragen aan de Ouderraad.
  • Via een machtiging. Als u met een machtiging betaalt, krijgt u 2, korting. Het bedrag wordt  naar keuze in n of twee termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven. Informatie over deze manier van betalen, krijgt u aan het begin van het schooljaar via de penningmeester van de Ouderraad.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar wij rekenen erop dat alle ouders hun bijdrage leveren, zodat de activiteiten die niet door de overheid worden bekostigd toch doorgang kunnen vinden. Dit zijn activiteiten zoals: het schoolopeningsfeest, de sinterklaaspresentjes, de kerst- en paasviering, de sportdag, de natuuractiviteiten, carnaval, de schoolreis en het schoolkamp.

De ouderbijdrage voor kinderen die later in het schooljaar op school komen is volgens onderstaande tabel vastgesteld:

 
 Eerste schooldag in:   Ouderbijdrage
 September  40,
 Oktober   36,
 November   32,
 December   28,
 Januari   24,
 Februari   20,
 Maart   16,
 April   12,
 Mei   8,
 Juni   4,

 
Ook deze ouders krijgen een brief van de penningmeester van de ouderraad.

Wanneer de ouderbijdrage uw draagkracht te boven gaat

In overleg met de penningmeester van de ouderraad of met de directeur van de school is het altijd mogelijk een vertrouwelijke betalingsregeling te treffen. Bovendien is er voor ouders, die kunnen aantonen dat ze de ouderbijdrage niet kunnen betalen de mogelijkheid om bij Stichting Leergeld een subsidie aan te vragen waarmee (een deel van) de ouderbijdrage aan de school geschonken wordt. Ouders moeten wel zelf contact opnemen met de Stichting Leergeld.

Op dit moment leven in Nederland ongeveer 377.000 kinderen in gezinnen met lage inkomens in een situatie waarin er dagelijkse spanning is over het al dan niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften. Voor deze kinderen bestaat er een reel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financile redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijke leven. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. 
Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van deze kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Op de website van "stichting leergeld" kunt u meer lezen over:

Het werk dat Leergeld doet
Hoe u een aanvraag tot ondersteuning kunt indienen voor uw kind
Op welke manier u Leergeld kunt ondersteunen
Relevant nieuws over Leergeld

Contact
Stichting Leergeld Eindhoven 
Odysseuslaan 2  
5631 JM Eindhoven 

Telefoonnummer: 040 - 213 11 41  
E-mailadres: secretariaat@leergeld-eindhoven.nl