Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang is de opvang voor schooltijd, na schooltijd, op vrije dagen of tijdens schoolvakanties. Het is bedoeld voor kinderen die naar de basisschool gaan. Basisscholen zijn verplicht de aansluiting met de BSO te organiseren als men daar als ouder om vraagt. De school kan de opvang zelf verzorgen, als hiervoor een aparte organisatie wordt opgericht. Ook kan de school de kinderopvang uitbesteden aan een kinderopvangorganisatie. Is er geen plaats op de BSO? Dan overlegt de school met u over andere (tijdelijke) opvangplaatsen. Scholen voor speciaal onderwijs zijn niet verplicht om de aansluiting met de BSO te regelen. De school overlegt met de ouders hoe de organisatie van de buitenschoolse opvang wordt georganiseerd.

De buitenschoolse opvang van uw kind moet plaatsvinden in een erkende instelling. Dat kan een geregistreerd kindercentrum zijn (eventueel binnen de school) of bij gastouders. Adressen van geregistreerde kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

U bent als ouder zelf verantwoordelijk voor de inschrijving van uw kind bij de buitenschoolse opvang. Ook betaalt u zelf de kosten voor de opvang. U kunt eventueel een deel van de kosten vergoed krijgen via de kinderopvangtoeslag.

De school voorziet in een dienstenaanbod op het terrein van Buitenschoolse opvang (voor- en
naschoolse opvang), dat aan de vraag van de ouders voldoet. De school heeft gekozen voor
uitbesteding en heeft een contract gesloten met Kinderopvang Dikkie & Dik. Kinderopvang Dikkie & Dik is SPILpartner van de school. De opvang is gevestigd in hetzelfde gebouw grenzend aan de school. Dikkie & Dik biedt dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar, peuteropvang voor kinderen van 2 tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.

TSO

TSO staat voor tussenschoolse opvang. Alle Nederlandse scholen zijn verplicht om tijdens de middagpauze opvang te verzorgen voor de kinderen die overblijven. In overleg met de MR bepaalt de school de wijze waarop de TSO wordt georganiseerd. Er zijn verschillende modellen die allemaal binnen SALTO voorkomen, afhankelijk van de betreffende school. Saltoschool de Opbouw hanteert een continurooster.

Voor het overblijven nemen kinderen zelf een (gezond) lunchpakketje mee en eten dit onder begeleiding op in een deel van het schoolgebouw. De resterende tijd wordt gevuld met ontspanningsmogelijkheden voor de kinderen, zoals: buitenspelen, gezelschapsspelletjes of tekenen