Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl

Missie en visie

Ons motto is: Echte aandacht voor alle leerlingen.

Iedere leerling heeft de mogelijkheid om te ontdekken wie hij of zij is en zijn of haar talenten te ontwikkelen. Kinderen met verschillende achtergronden komen met elkaar in contact en leren met elkaar samen te werken. In een veilige en geordende omgeving streven wij naar een optimaal afstemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In samenwerking met onze partner in het Spilcentrum willen wij een ononderbroken ontwikkelingslijn met aandacht en oprechte interesse voor al onze leerlingen en medewerkers.                                                                                                                          
Wij geloven dat uitsluitend het overdragen van kennis niet voldoende is om kinderen zelfredzaam te maken. Daarom streven wij ernaar dat iedere leerling bij het verlaten van onze school een rugzak heeft gevuld met basiskennis, cognitieve vaardigheden, sociaal-emotionele en creatieve (denk) vaardigheden. Vaardigheden die  de leerling nodig heeft om elke dag in het verdere leven succesvol te zijn. Onze opdracht is om leerlingen te laten ervaren dat je invloed kan uitoefenen op competentie en groei door middel van zelfsturing, metacognitie, verantwoordelijkheid nemen en het maken van juiste keuzes. Met een mindset gericht op groei ervaren leerlingen dat ontwikkeling altijd mogelijk is. De kernwaarden die de uitgangspunten vormen voor ons onderwijs zijn:                   
 
Verbondenheid, Vertrouwen, Veiligheid en Betrokkenheid.

Onze visie is een afgeleide van onze missie: 

SALTO-basisschool de Opbouw is er voor iedereen! Het is een plek om samen actief te leren en je talenten te ontwikkelen.

Gewoon goed onderwijs…
Echte aandacht voor alle leerlingen. Daar staan wij voor. We bereiden leerlingen zo goed mogelijk voor op hun toekomst. Dat doen we door veel aandacht te besteden aan taal, rekenen, lezen en de vaardigheden van de 21e eeuw.
Ons onderwijs start vanuit een veilig en pedagogisch klimaat. Wij accepteren de leerlingen zoals ze zijn, gaan in gesprek en proberen hen datgene te bieden wat ze nodig hebben om zich optimaal te (blijven) ontwikkelen. We dragen bij aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen door stimulans, beloning en maatwerk. Kinderen moeten zich naar eigen vermogen kunnen ontwikkelen, waarbij we hoge verwachtingen van hen hebben. Daarnaast maken we van een klas kinderen een fijne groep waar regels/afspraken gelden voor iedereen.
We gebruiken moderne methodes en werkvormen en zetten ontwikkelingen als thematisch en geïntegreerd werken steeds meer in binnen de school. De instructie van nieuwe leerstof verloopt volgens het Directe Instructiemodel, gebaseerd op teamafspraken. Door de juiste vaardigheden te ontwikkelen, kunnen de kinderen een leven lang leren. Samen met leerkrachten, ouders en de wereld om ons heen leren we van en met elkaar.
 


Voor uitgebreidere info, zie schoolgids.