Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl
MISSIE EN VISIE

SALTOschool de Opbouw is er voor iedereen, ongeacht geloof of politieke overtuiging. Kinderen
met verschillende achtergronden komen met elkaar in contact en leren met elkaar samen
te werken. Er wordt veel waarde aan gehecht, dat de kinderen in wederzijds respect met elkaar
en de leerkrachten (leren) omgaan.
De Opbouw is een school waarin het leren een centrale plaats inneemt. Voor ons geldt het
uitgangspunt dat we voor ieder kind "eruit willen halen wat erin zit". Dit geldt in de eerste
plaats op cognitief gebied. We zijn ervan overtuigd dat het verwerven van instrumentele vaardigheden de basis is voor alle ontwikkeling. Het uitgangspunt "eruit halen wat erin zit" geldt
net zo goed voor de culturele en maatschappelijke vorming van de kinderen. We vinden het in
dit verband belangrijk het onderwijsaanbod bij creatieve vakken, techniek en sociaal emotionele
ontwikkeling degelijk vorm te geven. 
Bij dit alles geldt dat een veilige en geordende omgeving voorwaarde voor succes is. Met een steeds verdergaande differentiatie in aanbod en verwerking van de leerstof, willen de
onderwijsgevenden een overgang realiseren naar passend onderwijs, waarbij de onderwijsbehoeften worden afgestemd op de leerlingen. De missie van onze school luidt:

 
"SAMEN LEREN IN EEN WARM PEDAGOGISCH KLIMAAT,
TEGEMOET KOMEND AAN VERSCHEIDENHEID,
IN EEN RIJKE, GEORDENDE OMGEVING."PEDAGOGISCHE VISIE

Onze leerkrachten hebben een overwegend leidende rol bij het bepalen van de aard, de normen en het tijdstip van de activiteiten. De leerkracht leidt bij instructie, leergesprek en herhaling van het geleerde. Hij/zij begeleidt de zelfwerkzaamheid van de leerlingen. De leerkracht stimuleert op afstand wanneer de kinderen zelfstandig werken.
De leerkracht schept een motiverende taakgerichte sfeer in de groep. Hij/zij zorgt voor een klimaat van orde, rust en veiligheid. De leerkracht heeft hoge verwachtingen van de leerprestaties van de leerlingen. Hij/zij maakt gebruik van vooral veel aanmoediging en beloning. Daarnaast maakt hij/zij gebruik van vermaning, soms straffen, zowel individueel als in de groep om het gedrag van de leerlingen te beïnvloeden. Om één lijn binnen de school te be-werkstelligen is gekozen voor de methode sociaal-emotioneel "De Vreedzame School" voor alle groepen.

Voor uitgebreidere info, zie schoolgids.