Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.opbouw@salto-eindhoven.nl

Ambities en speerpunten

SALTO-school de Opbouw gaat de komende schoolplanperiode 2021-2025 zich richten op het nog beter vormgeven van ons onderwijs. Onze ambities zijn vertaald in 5 speerpunten:
  • Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen
  • Actief Leiderschap
  • Leren voor het leven
  • Toekomstgericht leren en ontwikkelen
  • Ontwikkelen van een internationale leer-en leefgemeenschap
Wat betekent dit concreet voor het onderwijs op SALTO-basisschool de Opbouw?  Het schoolplan (meerjarenplan) is uitgewerkt in een jaarplan. Dit jaarplan vormt de basis voor de jaarschijven van de diverse werkgroepen.
 
 
  Speerpunten schooljaar 2020-2021 Speerpunten schooljaar 2021-2022
Samen duurzaam ontwikkelen en veranderen - Fossielvrije energie door middel van zonnepanelen op het schoolgebouw
- Oriëntatie op een groener schoolplein
- Oriëntatie op mogelijkheden intensievere afvalscheiding
- Start maken met een groener schoolplein
- Start maken met intensievere afvalscheiding
 
Actief leiderschap - Borgen prettige (werk)sfeer van openheid en gastvrijheid.
- Borgen en verder uitrollen van collegiale consultatie, teamintervisie.
- Uitvoeren aandachtspunten WMK-kaarten (o.a leerling-, leerkracht- en oudertevredenheidspeiling.
Medewerkers:
- Borgen prettige (werk)sfeer van openheid en gastvrijheid.
- Borgen en verder uitrollen van collegiale consultatie, teamintervisie.
Leerlingen:
- Eerste stap van leerkrachtgestuurd naar leerlinggestuurd.
Leren voor het leven - Pilot executieve vaardigheden "by Car" in groep 7 en Kangoeroegroep 6-7. Belangrijke pijlers voor leersucces en een leven lang leren zijn motivatie, werkhouding, reflectie en goed ontwikkelde executieve vaardigheden
- Integreren van mediawijsheid (21st century skills) in alle groepen onder begeleiding van de Icoach SALTO en de ICT coördinator.
- Teamscholing executieve functies by Car en start integratie van het stimuleren van de executieve vaardigheden in ons dagelijks onderwijs schoolbreed.
- Borgen en verder uitrollen mediawijsheid
 
Toekomstgericht leren en ontwikkelen
 
Start maken met verder moderniseren van ons onderwijs:
- Mediawijsheid integreren.
- Verder uitrollen ICT en informatievaardigheden (21st century skills) leerkrachten en leerlingen door middel van inzet MOO, Google Classroom en het implementeren van de chromebooks, digiborden en digibordsoftware.
- Oriëntatie op een nieuwe rekenmethode door de werkgroep rekenen.
- Oriëntatie op nieuwe VVE methode
- Oriëntatie op Blink geïntegreerd in plaats van vakken separaat.
- Behouden schoolcertificaat Gezonde school.
- Het bewegend leren intensiveren in het curriculum van de school i.s.m. Fontys Sport Hogeschool.
- Opstellen taalbeleidplan, beleidsplan Taalschakelklas, Spilraamplan en nieuw schoolplan 2021-2025.
- Oriëntatie op verbetering PR en communicatiemogelijkheden van de school
- Uitbreiding school door middel van een opbouw op de Opbouw.
Start maken met verder moderniseren van ons onderwijs:
- Oriëntatie op groepsoverstijgend werken, startende bij rekenen.
- Borgen en verder uitrollen ICT en informatievaardigheden (21st Century skills) leerkrachten en leerlingen door middel van inzet MOO, Teams, Chromebooks, digiborden en digibordsoftware.
-  Nieuwe rekenmethode kiezen.
-  Eerste stap richting Blink geïntegreerd .
-  Het in 2019-2020 gestarte nascholingstraject begrijpend luisteren/lezen en woordenschat oppakken en continueren. Vanwege vele wisselingen van leerkrachten is dit nascholingstraject in 2020-2021 geparkeerd
- Borgen en verder uitrollen van het bewegend leren in ons curriculum.
 
Ontwikkelen van een internationale leer-en leefgemeenschap
 
- Engelse les vanaf groep 4 met behulp van methode Groove Me. De groepen 1 t/m 3 maken spelenderwijs kennis met de Engelse taal.
- Oriëntatie op het ontwikkelen van samenwerkingen met bedrijven uit de Brainportregio binnen de 4 kernthema's: technologie, ondernemerschap, creativiteit en internationalisering.
- Borgen Engelse les vanaf groep 4 met behulp van methode Groove Me. De groepen 1 t/m 3 maken spelenderwijs kennis met de Engelse taal.
- Eerste stap in samenwerkingen met bedrijven uit de Brainportregio binnen de 4 kernthema's technologie, ondernemerschap, creativiteit en internationalisering.