Pieter Poststraat 13a
   5624BE Eindhoven
T.040-2441242
E.info@bs-opbouw.nl
 Voor het schooljaar 2015-2016 waren de volgende activiteiten gepland en uitgevoerd:
 
 • Herijken missie en visie voor het nieuw te schrijven schoolplan 2015-2019.
 • Implementatie en scholing nieuwe taalmethode “Taalactief”.
 • Implementatie en scholing nieuwe taal/leesmethode Lijn 3 (als opvolger van Veilig Leren Lezen).
 • Implementatie nieuwe methode Aardrijkkunde “Wijzer”.
 • Invoering Passend Onderwijs, opnieuw beschrijven en uitvoeren SOP (schoolondersteuningsprofiel).
 • Nieuw geschreven Taalbeleidsplan uitvoeren.
 • Uitvoeren rekenverbeterplan.
 • Werkgroepen taal, lezen, zaakvakken, creatieve vakken, sociaal-emotioneel en hoogbegaafdheid gaan door met het ontwikkelen van beleid op deze vakgebieden.
 • Verder implementeren WMK, waaronder analyse en uitvoering van afgenomen peilingen en kaarten.
 • Uitvoeren VVE-verbeterplan (vervolg 2014/2015).
 • Scholing KIJK (leerkrachten onderbouw en pedagogisch medewerkers spilpartner Dikkie&Dik.
 
Voor het schooljaar 2016-2017 zijn de volgende activiteiten gepland:
 • Herschrijven Pedagogisch en Educatief Raamplan Spilcentrum de Barrier.
 • Herijken werkwijze werken met weektaken, zelfstandig werken, model Directe Instructie en coöperatieve werkvormen.
 • Ouderbeleid binnen Spilcentrum de Barrier (vervolg 2014/2015).
 • Uitwerken VVE verbeter- en scholingsplan (2015-2016).
 • Implementeren mobiele computers in het dagelijkse onderwijsprogramma.
 • Actualiseren/herschrijven ICT beleidsplan.
 • Twee leerkrachten gaan de basisopleiding 21th Century Skills volgen met het doel het ontwerpen van leerarrangementen waarin leerlingen in staat worden gesteld kennis en vaardigheden te oefenen.
 • Implementeren nieuwe technisch leesmethode Station Zuid voor de groepen 4 t/m 8.
 • Verder uitvoeren taalbeleidsplan en rekenverbeterplan.
 • Werkgroepen taal, lezen, zaakvakken, creatieve vakken, sociaal-emotioneel en hoogbegaafdheid gaan door met het ontwikkelen van beleid op deze vakgebieden, met als speerpunt meer en hoogbegaafdheid.
 • Een werkgroep gaat advies uitbrengen over vast schrift of het invoeren van schrijven met blokletters vanaf groep 3.
 • Actualiseren/evalueren/uitvoeren activiteitenplan BVL.
 • Deelvignet voeding “Gezonde School” behalen.
 • Afnemen WMK kaarten.
 • Evalueren/bijstellen SOP.
 • Uitvoeren ARBO/RI&E aanbevelingen.
 • Implementeren KIJK (leerkrachten onderbouw en pedagogisch medewerkers spilpartner Dikkie&Dik).